10 by Tsukemen

Tsukemen, ramen, and kushiyaki by Tsukemen. Follow on Instagram: @10bytsukemenph
  • Christmas Specials

  • Tsukemen

  • Ramen

  • Dry Noodles

  • Kushiyaki

  • Rice Bowls

  • Small Plates

  • Desserts

  • Drinks

  • Extras